Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Vedtekter

Vedtekter

 

 
 
 
 
 
 
 
RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN
V E D T E K T E R

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen. Norwegian Association for Spina Bifida and Hydrocephalus.

§ 2 FORMÅL

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har ryggmargsbrokk og/eller

hydrocephalus og andre interesserte. Foreningens formål:

 1. Arbeide for å oppnå rettigheter, full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosen(e).
 2. Fremme og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om ryggmargsbrokk og hydrocephalus.
 3. Fremme internasjonalt samarbeid med organisasjoner med samme formål som vår forening, herunder bistandsarbeid i andre land.
 4. Bistå så langt som mulig de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende
 5. Fylkeslag skal følge samme formål og rammer som hovedforeningen.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan tegnes som enkeltmedlemskap, familiemedlemskap eller støttemedlemskap. Et familiemedlemskap gjelder for alle som bor i samme husstand. Alle som familiemedlemskapet skal gjelde for, må meldes inn med fullt navn og fødselsår i medlemsregisteret. Alle betalende hoved- eller i familiemedlemmer, har ved fylte 15 år, møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til tillitsverv i alle foreningens organer.

I alle styrende organer, nasjonalt eller i fylkeslag, skal det være flertall av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende.

For å kunne delta på arrangement i foreningens regi, må medlemskontingenten være betalt. Medlemmer som pr 31.12 ikke har betalt sin kontingent blir slettet fra medlemsregisteret.

Som støttemedlemmer opptas andre som måtte ha interesse for gruppen. Slikt medlemskap gir ikke stemmerett i foreningens besluttede organer.

§ 4  FYLKESLAG 

 1. Med tillatelse fra hovedstyret i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen kan medlemmene innen et eller flere fylker konstituere seg som et fylkeslag med eget valgt styre. Fylkeslagets navn skal være Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens fylkeslag for (fylke/fylker). Fylkeslagene skal regulere sin virksomhet gjennom egne vedtekter. Vedtektene skal være i samsvar med Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens. Vedtektene skal godkjennes av fylkeslagets årsmøte og av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens hovedstyre. Fylkeslagene skal i samarbeid med hovedforeningen arbeide etter foreningens formålsparagraf med hovedvekt på lokale tiltak. 

 2. Hovedstyret i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen skal holdes orientert om fylkeslagenes virksomhet, og det skal være gjensidig plikt til informasjon. Møtereferater skal sendes fortløpende til hovedstyret. Hovedstyret i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen og i fylkeslagene samarbeider om søknader om offentlige bevilgninger. 

 3. Fylkeslagene mottar andel av foreningens tilskudd fra det offentlige og innbetalt medlemskontingent. De kan søke inntekter gjennom lokale innsamlinger og søke eksterne midler.

 4. Fylkeslagene fører regnskap over sine inntekter og utgifter ved egen kasserer. Fylkeslagenes årsmøter godkjenner regnskap og årsberetning, som sendes foreningens daglig leder innen 1. mars samme år.

 5. Blir et fylkeslag nedlagt, tilfaller dets midler hovedforeningen 

§ 5  HOVEDSTYRET 

 1. Foreningen ledes av et hovedstyre bestående av inntil 6 styre­medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst to av styremedlemmene bør selv ha ryggmargsbrokk / hydrocephalus.  Minst to av styremedlemmene bør være bosatt utenfor Oslo / Akershus. Flertallet av styret skal bestå av medlemmer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. Styremedlemmene velges for to års funksjonstid.  Et av varamedlemmene bør selv ha ryggmargsbrokk/hydrocephalus. Halve styret skal være på valg hvert år. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Styret utnevner sekretær og kasserer.
 2. Hovedstyret kan nedsette arbeidsutvalg som kan treffe avgjørel­ser i saker styret gir det fullmakt til.
 3. Styre- og varamedlemmene skal ha skriftlig innkalling til styremøtene minst to uker før møtet.  Med innkallingen skal det følge saksliste.
 4. Hovedstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
 5. Referater fra hovedstyremøter sendes til foreningens fylkeslag og arbeidsutvalg.
 6. Styremedlemmene pålegges å behandle fortrolige opplysninger på en ansvarsfull måte. 

§ 6 KONTINGENT 

Medlemskontingent betales årlig med frist 31. januar.  Årsmøtet fastsetter kontingenten. 

§ 7 ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Skriftlig innkalling sendes medlemmene 4 ukers før. Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må være hovedstyret i hende 14 dager før møtet. 

Følgende saker skal behandles av årsmøtet: 

a.         Valg av møtefunksjonærer:

            1.         møteleder

            2.         referent

            3.         tellekorps

            4.         to til å underskrive møteprotokollen 

b.         Hovedstyrets beretning om virksomheten i det forløpne år. 

c.         Foreningens reviderte regnskap. 

d.         Valg av styre- og varamedlemmer, herunder styrets leder og revisor 

e.         Andre i innkallelsen nevnte saker. 

f.         Fastsettelse av kontingent. 

g.         Valg av valgkomité. 

Valgene skal være skriftlig når det foreligger flere forslag om plasser som skal fylles. Valg og vedtak fattes med alminnelig flertall såfremt ikke annet er bestemt i disse vedtekter. 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når hovedstyret finner det nødvendig eller når 1/10 av foreningens medlemmer skriftlig krever det.  Innkalling skjer som bestemt i § 7.  På det ekstraordinære årsmøtet avgjøres kun de saker som er nevnt i innkallingen.  Vedtak fattes med alminnelig flertall såfremt ikke annet er bestemt i disse vedtekter. 

§ 9 ADGANG TIL ÅRSMØTE 

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år, har adgang til årsmøtet. Ved avstemming har personer med enkeltmedlemskap og alle i et familiemedlemskap som har fylt 15 år stemmerett. Hvert medlem har 1 -en- stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøtet, men de har tale- og forslagsrett. 

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER 

Forslag om vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.  Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

§ 11 OPPLØSNING 

For å oppløse foreningen kreves 3/4 av de avgitte stemmene.  Hvis foreningen oppløses, bestemmer årsmøtet med alminnelig flertall hva som skal gjøres med foreningens eiendeler og midler.  Medlemmene har rett til å møte ved fullmakt som bestemt i § 10.                                                                          

§ 12 REGNSKAPENE 

Regnskapene for hvert år skal være avsluttet senest 31. januar det påfølgende år og levert revisor slik at revisjonsberetning kan være avgitt innen 31. mars samme år. 

§ 13 ØKONOMISK GRUNNLAG 

Foreningens økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekket ved søknad om offentlige midler. 

§ 14 FORRETNINGSORDEN 

Årsmøtet ledes av foreningens styreleder eller en av møtet valgt dirigent.  Avstemming skjer ved håndsopprekking.  Skriftlig avstemming foretas når minst 1/3 av de fremmøtte forlanger det, eller hvis dirigenten finner det nødvendig og hensiktsmessig. 

1. Er det flere forslag i samme sak, opptas de til avstemming i den orden at det stemmes over det forslag som er mest vidtrekkende osv. 

2. Utsettelsesforslag skal straks tas opp til behandling og avstemming. 

3. Alle forslag skal være skriftlige.

4. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 

5. Ingen har rett til ordet mer enn 6 ganger i samme sak.  Forslag om tidsbegrensning og sluttstrek med inntegnede talere skal straks tas opp til avstemming uten debatt.

6. Tar et medlem ordet utenfor talerlisten, kan dirigenten ta fra medlemmet ordet for resten av møtet.

7. Vil dirigenten delta i ordskiftet, må han føres opp på talerlisten som de øvrige.

 Asker 11.06.17

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS