Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

FN-konvensjonen er ratifisert

FN-konvensjonen er ratifisert
Kristel Jüriloo er juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter, og ansvarlig for kurset om FN-konvensjonen. Hun brenner for menneskerettigheter og skal skrive masteroppgave om dette til høsten. Foto: Privat.


Mandag 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ventet på siden 2007. Når Norge nå har sluttet seg til FN-konvensjonen, innebærer det en plikt til å bekjempe diskriminering og arbeide for et mer tilgjengelig samfunn for alle.

Tekst: Kristel Jüriloo, juridisk rådgiver ved FFOs Rettighetssenter.

Foto: Anette Skomsøy

Hvorfor er konvensjonen viktig?

Konvensjonen slår fast at de generelle menneskerettighetene også gjelder for funksjonshemmede. I tillegg inneholder konvensjonen rettigheter som er spesifikke for funksjonshemmedes mulighet til å få oppfylt menneskerettighetene sine; tilgjengelighet og tilrettelegging.

FN har tidligere vedtatt egne konvensjoner for andre sårbare grupper som blant annet kvinner og barn. Funksjonshemmede er den største minoriteten i verden. Kvinner og barn med funksjonshemning er dobbelt utsatt for brudd på deres menneskerettigheter. Derfor beskytter konvensjonen spesielt kvinner og barns rettigheter.

Hva inneholder konvensjonen?

Konvensjonen gir funksjonshemmede rett til;

Fortalen pkt. o), artikkel 4 nr. 3 og artikkel 33 nr. 3 forplikter regjeringen til å involvere funksjonshemmedes organisasjoner i alle beslutningsprosesser som gjelder funksjonshemmede.

Artikkel 9 forplikter regjeringen til å vedta regelverk for universell utforming av varer og tjenester. Komiteen har behandlet en klagesak der to et ungarsk par vant frem med krav om tilgjengelige minibanker for synshemmede.

Artikkel 12 forplikter regjeringen til å sørge for at alle som ikke er i stand til å ivareta egne interesser får assistanse til å ta egne valg. Den tidligere vergemålsloven av 1927 ble ansett å være i strid med artikkel 12 og en ny vergemålslov av 2010 trer derfor i kraft samtidig med ratifisering av konvensjonen.

Artikkel 13 forplikter regjeringen til å sørge for at diskrimineringsvernet er effektivt.

Artikkel 20 gir alle funksjonshemmede rett til å velge eget bosted, som for eksempel å flytte fra én kommune til en annen.

Artikkel 24 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får tilpasset opplæring. Det kan ikke gjøres unntak fra artikkel 24 av hensyn til ressursmangel.

FN-komiteen har behandlet en klagesak der en svensk kvinne vant frem med krav om dispensasjon fra byggeforbud for å kunne bygge inne-basseng til bassengtrening.

Artikkel 30 forplikter regjeringen til å sørge for at funksjonshemmede får mulighet til å leve et aktivt og meningsfylt liv. 


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS